Under 2020 har JonaCom sammanställt ett benchmark för myndigheter, regioner och kommuner. Alla myndigheter, kommuner och regioner som ingår kan därmed få en kunskap som de aldrig haft tidigare kring deras kostnader för digitalisering och hur de står sig mot jämförbara organisationer.

Vi har även skapat en standard för att bygga en kostnadsmodell som inte finns någon annanstans på marknaden. Detta gör att våra kunder snabbare än någonsin tidigare kan nå ett värde med investeringen i sin kostnadsmodellering.

Är du intresserad av veta vart din organisation finns och hur du enklast går tillväga för att bygga en modell som fungerar i praktiken och som kan jämföras mellan liknande organisationer

Vårt benchmark bygger på Nicus TBM verktyg som är ett svenskt alternativ till TBM verktyg och anpassat till svenska krav på lagar och regler.

Anmäl dig nedan till vårt Webinar där vår VD, Fredrik Jonasson berättar om hur du snabbast visar på värde i er organisation.

Datum: 31/3

Tid 16:00 – 17:00

Boka din plats nu!

Rapporteringen av strategiska it-projekt omfattar 182 pågående strategiska projekt hos 53 myndigheter. Den genomsnittliga projektlängden är drygt två och ett halvt år, och projekten har en total budget om 9,4 miljarder kronor. Det är vanligt att både budget och tidplan revideras.

Även om en stor del av myndigheterna anger att de har identifierat och analyserat nyttorna med projektet, saknas ofta en plan för hur och när nyttorna ska realiseras och också det utpekade ansvaret för att hämta hem nyttorna.

57 myndigheter har lämnat in uppgifter om it-kostnader. De totala verksamhetskostnaderna för dessa myndigheter uppgår till 202 miljarder kronor och it-kostnaderna uppgår till 19,3 miljarder kronor. It-kostnaderna som andel av verksamhetskostnaden hos myndigheterna har ökat mellan åren 2015-2017. Detta kan ställas i relation till att it-investeringarna i princip varit oförändrade under samma tidsperiod.

Fördelningen mellan att säkerställa befintliga lösningar, förbättra befintliga lösningar och ta fram nya lösningar och funktionalitet tyder på att myndigheterna lägger större andel av sina it-kostnader på att förbättra det som redan finns på bekostnad av att säkerställa befintliga lösningar och att ta fram nya lösningar och funktionalitet.

57 myndigheter har lämnat bedömningar om sin digitala mognadsgrad. Över tid finns en positiv utveckling av myndigheternas digitala mognad, men utvecklingen går långsamt. Det finns en intern förflyttning från de allra lägsta bedömningarna till något högre bedömningar, men samtidigt har andelen myndigheter som bedömt på högsta nivån sjunkit.

Att frågor om digitalisering och dess förutsättningar finns på agendan leder till ett medvetandegörande i den ibland långa process som krävs för att skapa förändring. Att sedan bedömningarna delvis ligger lägre i år än tidigare tyder på att de modeller och planer som används i verksamheten löpande revideras och utvecklas, vilket är naturligt och rimligt i en mogen verksamhet.

Några särskilda områden där självskattningen visar på stor förbättringspotential är nyttorealisering och it-kompetensförsörjning. Det finns stora risker förenade med en låg mognad inom dessa två områden och därför skulle riktade insatser kunna göra stor nytta.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.