Rapporten beskriver resultat i arbetet att använda ett ramverk för att följa upp it-kostnader i åtta myndigheter under 2017. ESV har i regleringsbrevet för 2017 haft i uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämföra it-kostnader och kundnöjdhet samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Enligt uppdraget ska ramverket prövas på deltagande myndigheters egna verksamheter och ESV har lett arbetet. Ramverket som använts har varit Technology Business Management (TBM) och en gemensam anskaffning genomfördes av ESV avseende it-stödet Apptio som har införts av de deltagande myndigheterna.

I rapporten beskriver vi de erfarenheter som har gjorts och ger förslag till fortsatt arbete. ESV vill tacka de myndigheter och medarbetare som deltagit i arbetet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, Tillväxtverket och ESV har deltagit i arbetet.

 

Rapporten finns att läsa på följande adress

https://www.esv.se/publicerat/Publikationer/2018/pilotprojekt-om-ramverk-for-it-kostnader-tbm/