JonaCom AB har beslutat att bygga upp en nationell databas med ekonomisk information från en stor del av den offentliga förvaltningen. Detta görs för att bygga ett benchmark för att påvisa hur myndigheter, kommuner och regioner använder sina offentliga medel samt att ge dessa en möjlighet till jämförelse mellan varandra. Statistiken som efterfrågas är grupperad data årsvis, vilket vi bedömer inte kommer att utgöra en säkerhetsrisk för utlämnande.
All information begärs ut i I enlighet med 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)  De uppgifter som begärs ut anser vi är att betrakta som allmänna handlingar enligt 2 kap. 4-10 §§ TF (se även Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 september 2017 i mål nr 4694-17 och Kammarrätten i Stockholms dom den 19 december 2017 i mål nr 7095-17). Vi hävdar att ingen sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) föreligger i de uppgifter som efterfrågas.
Den typ av uppgifter som efterfrågas kan betraktas som potentiell handling.  Vilket är en handling som inte existerar när den  begärs ut den som kan skapas på begäran. För mer information hänvisas till Justitieombudsmannens hemsida (JO 2000/01 s. 567 och JO 2006/07 s. 478):

Att uppgifterna kommer att användas i kommersiellt syfte stödjs av Regeringsrättens dom i fallet RÅ 2003 ref. 83. samt förarbetena till OSL: ”Tanken är att insamling av information som skett på det allmännas bekostnad ska kunna användas av exempelvis forskare, företag m.fl. t.ex. i kommersiellt syfte.” (prop 2008/09:150 s. 272). Regeringsrätten har slagit fast att en myndighet inte har något stöd i lag för att avslå en begäran om handlingar på den grunden att handlingarna ska användas i kommersiellt syfte (RÅ 1976 ref. 122).

I samtliga fall när sekretessskäl anges eller av annan anledning motparten ej kan lämna ut uppgifterna till oss, efterfrågas ett överklagbart beslut i enlighet med 6 kap. 7 § OSL.